sprawdź czy możesz ubezpieczyć się wstecznie

EWUŚ świeci się na czerwono i nie potwierdza uprawnień.

ubezpieczenie wsteczne

Pacjent nieubezpieczony nie będzie musiał zwracać kosztów leczenia, gdy zostanie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego „wstecznie” przez członka rodziny uprawnionego do świadczeń (ubezpieczonego).

Warunki jakie muszą zostać spełnione do „wstecznego” ubezpieczenia:

1) w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) osoba korzystająca ze świadczeń (dotychczas nieubezpieczona) w stosunku do ubezpieczonego jest:

• dzieckiem własnym; dzieckiem małżonka; dzieckiem przysposobionym; wnukiem albo dzieckiem, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli uczy się dalej - do ukończenia 26. roku życia; natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

• małżonkiem,
• wstępnym (czyli np. rodzicem, dziadkiem, babcią, prababcią, pradziadkiem) pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) osoba korzystająca ze świadczeń (dotychczas nieubezpieczona) złoży pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń;

2) dokonanie zgłoszenia na wniosek ubezpieczonego członka rodziny przez płatnika składek np.:

• w przypadku pracownika przez pracodawcę,
• w przypadku zleceniobiorcy przez zleceniodawcę,
• w przypadku emeryta-rencisty przez ZUS/KRUS,

Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać na formularzu ZUS ZCNA.

Czas na „wsteczne” zgłoszenie to:

30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, albo
30 dni od poinformowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych

Podstawa prawna:

• art. 109 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz.2561)